Các Điều Khoản, Điều Kiện Bán Hàng và Dịch Vụ Của Công Ty Chúng Tôi

1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Các điều khoản và điều kiện bán hàng này cùng với bất kỳ bổ sung nào khác bằng văn bản mà công ty của chúng tôi cung cấp cho khách hàng liên quan đến thỏa thuận đặt hàng và dịch vụ tạo thành hợp đồng giữa bên bán và người mua thiết bị cụ thể, giấy phép phần mềm hoặc dịch vụ Người Mua với công ty chúng tôi ghi rõ trong bản báo giá, thư xác nhận đơn đặt hàng qua mail hoặc fax, thỏa thuận dịch vụ sản phẩm, hóa đơn hoặc tài liệu sản phẩm đặt hàng khác chúng tôi giao cho bạn.

2. BÁO GIÁ, GIÁ CÔNG BỐ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Báo giá và các ưu đãi bán hàng khác tự động sẽ hết hạn hiệu lực sau 7 nngày kể từ ngày ban hành, trừ khi được nêu rõ theo cách khác và trừ khi Công ty chúng tôi rút lại bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng đó bất cứ lúc nào trước khi người mua chấp nhận bản báo giá sản phẩm hoặc ưu đãi chính sách đó. Báo giá sản phẩm và các ưu đãi liên quan đến vật tự có thể dựa trên một số thông tin và tình huống nhất định, bao gồm các thông tin mà Người Mua cung cấp. Khi các thông tin hoặc tình huống mà công ty chúng tôi đã dựa trên thông số người mua cấp để đưa ra bản báo giá hoặc ưu đãi chính sách bán hàng thay đổi thì công ty chúng tôi có thể điều chỉnh bản báo giá hoặc ưu đãi đó. .

3. THUẾ 

Nếu pháp luật địa phương bắt buộc công ty chúng tôi thu của người Mua bất kỳ khoản thuế nào, nó sẽ được thêm vào hóa đơn bán hàng của Người Mua và Người Mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản thuế đó.

4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Điều khoản thanh toán được nêu rõ trong các báo giá đặt hàng của công ty chúng tôi. Nếu không nêu rõ điều khoản thanh toán thì thời hạn cho thanh toán là tròn 7 ngày kể từ ngày lập xuất hoá đơn. Người Mua không được giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà họ còn nợ công ty theo hợp đồng này, hay mặt khác để riêng bất cứ khoản tiền nào mà người mua nợ công ty theo hợp đồng này, để khiếu nại tranh chấp.

5. VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ VÀ GIAO HÀNG 

Điều khoản vận chuyển hàng hóa sản phẩm được nêu rõ trong các tài liệu đặt hàng của Công ty chúng tôi. Nếu không nêu rõ điều khoản vận chuyển thì áp dụng phương thức Giao hàng tại kho. Ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ chỉ là ngày ước tính trừ khi công ty chúng tôi đồng ý rõ bằng văn bản một ngày hoặc một lịch trình vận chuyển cố định. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành các phương thức nỗ lực thương mại hợp lý để đáp ứng ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ ước tính. Tất cả các ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc công ty chúng tôi kịp thời nhận được toàn bộ thông tin và sự chấp thuận cần thiết. Nếu Người Mua khiến việc giao hàng bị chậm trễ thì công ty sẽ lưu giữ và xử lý tất cả các mặt hàng với rủi ro thuộc về Người Mua, và sẽ lập hóa đơn cho Người Mua đối với phần giá hợp đồng chưa thanh toán cộng với giá lưu kho, bảo hiểm và chi phí xử lý áp dụng. Công ty có thể giao hàng từng đợt. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu hụt hay thiệt hại nào trừ khi Người Mua giữ lại tất cả các xe container vận chuyển và vật liệu đóng gói để kiểm tra.

6. TRẢ HÀNG

Thiết bị được bán cho Người Mua thì không thể trả lại, trừ khi có yêu cầu bảo hành hợp lệ mà thiết bị đó không thể sửa chữa. Người Mua không thể trả lại thiết bị đã được thay đổi, bị hỏng, đã qua sử dụng hoặc đã lắp đặt trước đó. Trừ khi công ty chúng tôi hay dịch vụ vận chuyển gây ra lỗi vận chuyển hoặc Người Mua đưa ra yêu cầu bảo hành hợp lệ, thiết bị xuất xưởng nhưng chưa sử dụng mới được hoàn trả chỉ khi Người Mua liên hệ với Công ty để được chấp thuận và hướng dẫn hoàn trả trước khi tiến hành hoàn trả bất cứ sản phẩm nào. Công ty có quyền tính phí hoàn kho cho Người Mua đối với mọi sản phẩm hoàn trả.

7. HỦY ĐƠN HÀNG

Khi có văn bản chấp thuận của công ty, Người Mua có thể hủy đơn hàng trước khi vận chuyển thiết bị hoặc trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng dịch vụ. Công ty có thể hủy đơn hàng của người mua hoặc yêu cầu thanh toán trước nếu Người Mua chuyển giao tài sản vì lợi ích của các chủ nợ, hoặc nếu công ty có lý do để tin rằng Người Mua không sẵn sàng hoặc không thể thực hiện cam kết của mình. Nếu Người Mua hủy đơn hàng khác với trường hợp cho phép ở phần này thì Người Mua phải trả cho công ty toàn bộ các khoản tiền phải trả theo đơn đặt hàng. Nếu đơn hàng của Người Mua bị hủy vì bất cứ lý do gì, Người Mua sẽ phải trả cho công ty các chi phí và phí tổn hợp lý phát sinh trước khi công ty chúng tôi nhận được thông báo hủy đơn hàng cộng với tỷ lệ lợi nhuận thông thường của công ty cho sản phẩm tương tự.

8. THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG 

Người Mua có thể thay đổi đơn hàng nếu được công ty chấp thuận bằng văn bản. Nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi đơn hàng của Người Mua, Công ty có thể thay đổi giá cả và lịch giao hàng. Nếu công ty đã tiến hành công việc hoặc mua sẵn các sản phẩm nhằm phục vụ đơn hàng của Người Mua và yêu cầu thay đổi của Người Mua khiến cho công việc hoặc các vật liệu đó trở nên không cần thiết nữa thì Người Mua vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đó.

9. LỢI ÍCH BẢO ĐẢM

Người Mua cấp cho coont ty lợi ích bảo đảm trên tài sản mua trong giấy phép sản phẩm mà họ đã mua, thừa nhận tính hợp lệ của sự cấp phép này và đồng ý không phản đối tính hợp pháp của sự cấp phép này. Người Mua sẽ hỗ trợ công ty trong việc thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để hoàn thiện và bảo vệ lợi ích bảo đảm của công ty. Công ty được hưởng bất kỳ mọi quyền lợi và biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật hoặc theo vốn chủ sở hữu chỉ khi Người Mua mặc định chấp nhận điều đó trong nghĩa vụ của họ đối với công ty.

10. BẢO HÀNH

Nếu không cấp cho người mua văn bản quy định chính sách bảo hành riêng. Công ty bảo đảm rõ ràng thiết bị và dịch vụ của mình là duy nhất như nêu rõ ở phần này. Đến một mức độ tối đa được luật pháp cho phép, công ty từ chối đưa ra mọi tuyên bố bảo đảm nào dù là rõ ràng. Các bảo đảm này chỉ được chuyển giao cho người mua sản phẩm sau đó khi có văn bản chấp thuận trước của công ty chúng tôi. Ngoài ra, các bảo đảm sau cấu thành các biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của người mua đối với mọi vi phạm của công ty trong chính sách bảo hành này.

A. THIẾT BỊ – công ty bảo đảm rằng trong điều kiện sử dụng bình thường thiết bị của mình. Nếu các lỗi vừa mô tả được tìm thấy và báo cáo trong thời hạn bảo hành, công ty chúng tôi sẽ có quyền lựa chọn hoàn tiền bằng đúng giá mua, thay thế thiết bị hoặc sửa chữa các lỗi đó bằng cách cung cấp các bộ phận thay thế và miễn phí nhân công thực hiện. Vận chuyển tính từ đại diện dịch vụ gần nhất của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sẽ được hoàn toàn miễn phí cho yêu cầu bảo hành hợp lệ.

B. DỊCH VỤ – Công ty bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ được thực hiện theo cách thức chuyên nghiệp phù hợp với thông lệ chuẩn của ngành công nghiệp. Nếu bất kỳ sự không phù hợp nào được phát hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản phẩm được hoàn tất và Người Mua kịp thời thông báo cho công ty bằng văn bản, công ty sẽ cung cấp dịch vụ, thông tin hướng dẫn hoặc tham vấn cần thiết để khắc phục sự không phù hợp đó.

C. ĐIỀU KHOẢN CHUNG – Các bảo đảm nêu trên còn tùy thuộc vào các điều kiện chung sau đây: Vật tư, phụ kiện, hao mòn thông thường, các bộ phận hao mòn và dễ hỏng được loại trừ rõ. Nếu Người Mua yêu cầu bảo hành trong thời gian làm việc ngoài tiêu chuẩn thì Người Mua sẽ bị tính phí cho thời gian phụ trội. Các bảo đảm này không áp dụng khi thiết bị công ty đã bị: tai nạn, thay đổi, sử dụng sai mục đích, lạm dụng, do Người Mua không đảm bảo quy trình bảo quản, vận hành và bảo dưỡng, lắp đặt hay bảo trì đúng quy cách mà tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt không cho phép, điều kiện môi trường hoặc điều kiện hoạt động. Công Ty không bảo đảm tính hiệu chuẩn của mọi thiết bị. Tuy nhiên công ty bảo đảm thiết bị của mình có thể được điều chỉnh để đáp ứng các thông số kỹ thuật đã in trong tài liệu của nhà sản xuất, nếu có, để đạt độ chính xác trong thời hạn bảo hành nói trên khi được lắp đặt và sử dụng đúng quy cách. Sản phẩm của các nhà sản xuất khác mà công ty chúng tôi bán chỉ được bảo hành trong phạm vi của mọi thời hạn bảo hành còn lại được cung cấp bởi nhà sản xuất gốc đó. Nếu công ty chúng tôi sửa chữa thiết bị thì công việc sửa chữa đó sẽ không kéo dài thêm thời hạn bảo hành hiện tại cũng như không tạo ra thời hạn bảo hành mới cho toàn bộ thiết bị hay cho những phần không được công ty sửa chữa hoặc thay thế. Trừ khi Người Mua gửi cho công ty văn bản thông báo trước và công ty đồng ý rằng chính sách bảo hành của mình vẫn đang áp dụng, toàn bộ mọi chính sách bảo hành đều là vô hiệu nếu sản phẩm được đưa ra khỏi quốc gia mà công ty đã giao hàng đến.

D. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH – Công ty có thể cố gắng chẩn đoán và giải quyết các lỗi đó qua điện thoại hoặc qua thư điện tử. Một số sản phẩm tích hợp các tính năng hỗ trợ từ xa để báo cáo trực tiếp vấn đề, xác định vấn đề từ xa và biện pháp khắc phục. Khi liên hệ với công ty về việc bảo hành, Người Mua phải tuân thủ quy trình xác định vấn đề, biện pháp khắc phục và quy trình mà công ty nêu rõ. Công ty có thể yêu cầu gửi lại một phần hoặc toàn bộ thiết bị về kho của mình để sửa chữa hoặc hỗ trợ xác định vấn đề. Nếu công ty xác định cần phải tiến hành công việc sửa chữa tại chỗ thì một kỹ thuật viên sửa chữa sẽ được sắp xếp đến. Nếu Người Mua thông báo cho công ty về một lỗi nào đó và yêu cầu sửa chữa tại chỗ trong khi lỗi đó có thể được khắc phục từ xa, hoặc nếu công ty chúng tôi phúc đáp cho thông báo lỗi đó của Người Mua và không tìm thấy lỗi nào mà công ty chịu trách nhiệm thì công ty sẽ được bồi thường cho mọi công việc đã thực hiện và mọi chi phí đã gánh chịu do yêu cầu của Người Mua. Việc không lắp đặt và sử dụng các công cụ và thiết bị kết nối từ xa sẵn có để báo cáo vấn đề trực tiếp, xác định vấn đề từ xa và khắc phục vấn đề có thể dẫn đến thời gian đáp ứng lâu và khiến Người Mua phải chịu thêm chi phí.

11. BỒI THƯỜNG 

Công ty sẽ bồi thường cho Người Mua các khoản tiền mà Người Mua bị tổn thất phát sinh trực tiếp do trong trường hợp bị thiệt hại, xảy ra trong quá trình làm việc của công ty, xảy ra tại cơ sở của Người Mua; và hoàn toàn gây ra do hành vi bất cẩn hoặc thiếu sót của công ty. Các tổn thất mà công ty bồi thường có thể bao gồm chi phí pháp lý hợp lý và quyết toán của vụ khiếu nại hay kiện tụng. Nghĩa vụ bồi thường của công ty cho các tổn thất của Người Mua chỉ phát sinh nếu Người Mua kịp thời thông báo cho công ty bằng văn bản về các tổn thất đó dựa trên cơ sở khi Người Mua đã ước tính hợp lý thiệt hại đó. Khi yêu cầu công ty bồi thường tổn thất, Người Mua cho phép công ty có toàn quyền duy nhất trong việc xử lý biện hộ đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến công ty và công ty được ủy quyền giải quyết hoặc hòa giải các khiếu nại đó theo toàn quyền duy nhất và người Mua phải hợp tác trong việc biện hộ tất cả các khiếu nại đó khi công ty xét thấy là cần thiết.

12. LUẬT PHÁP VÀ/HOẶC CÁC TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH 

Công ty tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Công ty cũng tiến hành các bước hợp lý để luôn bảo đảm thiết bị của mình phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định mà vốn có thể áp dụng khi Người Mua sử dụng các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên thiết bị của công ty được sử dụng trong nhiều ứng dụng quy định và đôi khi các tiêu chuẩn và quy định lại không thống nhất với nhau. Công ty không cam kết hoặc tuyên bố rằng thiết bị của mình sẽ tuân thủ mọi luật pháp, quy định, quy chuẩn hay tiêu chuẩn, trừ khi được quy định rõ và được thống nhất bằng văn bản bởi một quan chức có thẩm quyền. Người Mua có trách nhiệm lắp đặt, vận hành và hiệu chỉnh thiết bị đúng quy cách phù hợp với tất cả các luật pháp và quy định hiện hành.

13. SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Người Mua phải tuân thủ thông tin lắp đặt, sổ tay hướng dẫn sử dụng sản phẩm và hệ thống, hướng dẫn vận hành và an toàn cũng như các tài liệu và thông số kỹ thuật khác mà hãng sản xuất hoặc công ty chúng tôi cung cấp kèm theo thiết bị. Công ty khước từ mọi trách nhiệm pháp lý, bao gồm trách nhiệm bảo hành, nếu Người Mua không tuân thủ mọi hướng dẫn.

14. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI , TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÔNG TY CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ MỌI LOẠI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI BẤT NGỜ, THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH HOẶC THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT, CHO DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH DO HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT) CŨNG NHƯ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ BẤT KỂ HỢP ĐỒNG CÓ ĐẠT ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT. Các thiệt hại này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thất thoát lợi nhuận hoặc doanh thu, mất quyền sử dụng thiết bị hoặc thiết bị Có liên quan, tốn chi phí thay thế thiết bị hoặc phần mềm, cơ sở vật chất, chi phí cho thời gian chết, tăng chi phí xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín, mất khách hàng các hoặc khiếu nại từ phía khách hàng hoặc nhà thầu của Người Mua đối với các thiệt hại đó. Người Mua không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cho thuê thiết bị được bán hoặc được cấp phép theo hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà trước hết không đảm bảo rằng họ cũng phải bảo vệ cho công ty ở phần này.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, khiếu nại, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi, góp phần vào hoặc phát sinh do các hành vi hay thiếu sót của Người Mua hoặc bên thứ ba, cho dù là sơ suất hoặc theo cách khác. Trong bất cứ trường hợp nào, tổng trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với bất kỳ và toàn bộ mọi loại thiệt hại hay tổn thất liên quan đến hợp đồng này hoặc đến thiết bị, phần mềm hay dịch vụ được bán, được cấp phép hoặc được giao hàng theo đây cũng không vượt quá giá của sản phẩm dẫn đến khiếu nại, cho dù căn cứ vào hợp đồng, chính sách bảo hành, bồi thường hoặc sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất). Và bất kỳ vụ kiện nào phát sinh sau đây phải được bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt nguồn nguyên nhân của vụ kiện đó.

16. KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Trừ khi xuyên tạc lừa đảo, công ty không có trách nhiệm cung cấp cho Người Mua bất kỳ thông tin, sự hỗ trợ hoặc tư vấn nào nếu thông tin, sự hỗ trợ hoặc tư vấn đó là không bắt buộc theo hợp đồng này.

17 BẢO HIỂM 

Khi có yêu cầu, công ty sẽ cung cấp chứng từ bảo hiểm hợp lý chứng minh bảo hiểm chuẩn và các giới hạn hoặc giới hạn phụ có liên quan. Người Mua đồng ý bảo mật nghiêm ngặt các thông tin đó. Công ty không cho phép bên thứ ba trực tiếp xem chứng từ bảo hiểm cũng như không cung cấp các quyền bổ sung cho bảo hiểm, chẳng hạn như nêu tên các bên được bảo hiểm bổ sung.

18. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

Ngoại trừ các khoản thanh toán mà Người Mua còn nợ, thời gian thực hiện hợp đồng này sẽ được kéo dài hợp lý nếu một bên vỡ nợ hoặc bị trì hoãn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này vì những nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của họ. Đình công, bạo động, thiên tai, chiến tranh, hoạt động khủng bố, trường hợp khẩn cấp, thiếu hoặc không có sẵn nguyên vật liệu, thời tiết, thay đổi luật pháp và các nguyên nhân tương tự khác là một số trong các lý do, nhưng không phải là các lý do duy nhất, vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của một bên.

19. DIỄN GIẢI 

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mâu thuẫn hoặc không hợp lệ theo luật pháp hiện hành thì các điều khoản và điều kiện đó sẽ được xem là không bao gồm trong hợp đồng này. Điều khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành sẽ được xem là tự động sửa đổi và các sửa đổi đó sẽ được bao gồm trong các điều khoản và điều kiện này. Các sửa đổi này sẽ được thực hiện đến một mức độ tối thiểu cần thiết để khiến cho điều khoản đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể được thực thi. Việc công ty khước từ hoặc từ bỏ bất cứ điều khoản nào không phù hợp với các điều khoản và điều kiện này không có nghĩa là công ty khước từ hoặc từ bỏ bất cứ điều khoản nào không phù hợp xảy ra trước đó hoặc sau đó.

20. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ 

Việc thực hiện của các bên theo hợp đồng này và mối quan hệ giữa các bên tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia nơi đặt văn phòng mà Công ty chúng tôi ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của công tyT. Nếu văn phòng Công ty ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của Công ty đặt tại Việt Nam thì luật pháp ở đây sẽ được áp dụng. Nơi duy nhất giải quyết các khiếu nại phát sinh theo hợp đồng này là tòa án có thẩm quyền gần nhất với nơi đặt văn phòng mà công ty ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của chúng tôi.

21. DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN KHÁC 

Người Mua đồng ý rằng Công ty được quyền sử dụng, xử lý, lưu trữ và cho phép bên thứ ba thay mặt cho công ty sử dụng, xử lý và lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào mà công ty thu thập được trong hợp đồng này theo quy định của luật pháp liên quan. Trừ khi được thỏa thuận đặt biệt trong đơn đặt hàng với công ty chúng tôi, hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao gồm bất cứ quy trình cung cấp thông tin cá nhân của công ty cho bên Mua. Trong quy chuẩn về mối quan hệ với đối tác, chúng tôi có thể xử lý hạn chế các thông tin cá nhân của một số nhân viên của đối tác, hay nhà thầu để có thể đáp ứng yêu cầu của đối tác, và để thực hiện hợp đồng với đối tác (ví dụ để xử lý và thực hiện đơn hàng, xử lý việc thanh toán, sắp xếp giao hàng, và cung cấp dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ). Công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ chi tiết nhận được từ đối tác trong tài liệu mua hàng hóa và dịch vụ cho các hoạt động tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ tương tự.. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Mời bạn đánh giá